Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Užitočné odkazy

Environmentálny fond www.envirofond.sk

Enviroportál www.enviroportal.sk

Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku i za jeho hranicami, užívateľom slúži na jednotný prístup k informáciám poskytovaným v oblasti životného prostredia.

JASPI-WEB jaspi.justice.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia www.minzp.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane.

Okresné úrady životného prostredia www.minv.sk/?miestna_statna_sprava

Operačný program životné prostredia www.opzp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia www.sizp.sk

SIŽP je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky www.sopsr.sk

Portál štátnej ochrany prírody, činnosti, pôsobnosť, projekty