Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Poradenstvo pre samosprávy a starostov

Starostovia obcí, pomôžeme vám:

  • vypracovaním žiadostí pre čerpanie prostriedkov z podporných finančných mechanizmov pre oblasť odpadového hospodárstva (Environmentálny fond a Operačného programu kvalita životného prostredia – fondy EÚ),
  • so zriadením zberného dvora,
  • nastaviť efektívnejšie triedenie odpadu – tým spoločne znížime vznik komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach,
  • s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi (BRO),
  • ukážeme vám cestu ako kompostovať – či už pomocou domácich kompostérov alebo komunitným kompostovaním,
  • so spracovaním VZN obce, aby spĺňalo všetky náležitosti platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
  • so spracovaním programov odpadového hospodárstva obce,
  • s vyriešením problému s reštauračným odpadom environmentálnym spôsobom,
  • s vedením agendy v oblasti životného prostredia a pri zastupovaní pred kontrolnými orgánmi štátnej správy (Slovenská inšpekcia životného prostredia a príslušný okresný úrad).

Využiť môžete aj ponuku poradenstva pre podnikateľov.