Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Naše služby v oblasti životného prostredia

Vašej firme/obci vieme poskytnúť naše skúsenosti a praktické vedomosti v oblasti životného prostredia:

 • spracovanie dokumentov a dokumentácie k vydaniu povolení podľa zákona o odpadoch,
 • CPO – cezhraničná preprava odpadov v rámci EU spoločenstva, ale aj mimo neho,
 • služby bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí podľa dohody ADR,
 • vypracovanie havarijných plánov a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
 • zabezpečenie vyčistenia ORL(odlučovačov ropných látok),
 • vypracovanie povodňových plánov podľa zákona o povodniach,
 • spracovanie dokumentácie podľa zákona o ochrane ovzdušia,
 • spracovanie dokumentov na zisťovacie konanie alebo povinné hodnotenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – SEA a EIA,
 • zavádzanie manažérskych systémov,
 • zabezpečenie poistenia podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd,
 • financovanie projektov,
 • konzultačná a poradenská činnosť,
 • komplexný outsourcing služieb v oblasti životného prostredia.

Oblasť odpadového hospodárstva

 • environmentálny audit odpadového hospodárstva - analýza existujúceho stavu odpadového hospodárstva, preskúmanie zhody s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, návrh opatrení,
 • návrh systému odpadového hospodárstva a vypracovanie súvisiacich interných predpisov,
 • štúdia optimalizácie existujúceho odpadového hospodárstva,
 • projektová a poradenská činnosť v príprave zariadení pre nakladanie s odpadmi (kompostárne, zberné dvory, sklady odpadov, zhodnocovacie a iné zariadenia na nakladanie s odpadmi),
 • vypracovanie dokumentov podľa zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov:
  • prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov, pre sklady odpadov a pre pôvodcu odpadov,
  • technologický reglement zariadenia,
  • spracovanie havarijných plánov nakladania s nebezpečným odpadom,
  • spracovanie prevádzkových poriadkov pre sklady nebezpečných odpadov,
  • program odpadového hospodárstva,
  • vypracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov,
  • kontrola evidencie odpadov, vypracovanie evidenčných listov odpadov a relevantných hlásení o odpadoch,
  • vypracovanie žiadosti pre čerpanie prostriedkov z podporných finančných mechanizmov – štrukturálne fondy EÚ,
  • zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti odpadového hospodárstva.

Oblasť cezhraničnej prepravy odpadov

 • poradenstvo pri cezhraničnej preprave odpadov – notifikačná povinnosť.

Preprava nebezpečných vecí cestnou dopravou

Preprava nebezpečných vecí cestnou prepravou sa riadi Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Účastníci dopravy sú povinní plniť požiadavky stanovené ADR vo všetkých prípadoch v rámci svojej zodpovednosti.

Ponúkame úplný outsourcing služieb bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí:

 • komplexné poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí,
 • úvodná analýza prepravy nebezpečných vecí,
 • výkon interných auditov,
 • poradenstvo a konzultácie pri vypracovaní dokumentácie vyžadovanej platnými právnymi predpismi v oblasti prepravy nebezpečných vecí.

Kto je bezpečnostný poradca ADR?

Zákon NR SR č.56/2012 Z.z. a predpis ADR stanovujú, že každý odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných veci balením, nakládkou, plnením, vykládkou alebo inou manipuláciou nebezpečných vecí, musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí.

Úlohou bezpečnostného poradcu je pomáhať pri zabraňovaní vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke a doprave nebezpečných vecí (vrátane nebezpečných odpadov), ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

K výkonu bezpečnostného poradcu ADR nás oprávňuje "osvedčenie bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných veci".

Oblasť vôd

 • environmentálny audit vodného hospodárstva, preskúmanie zhody s právnymi predpismi vo vodnom hospodárstve, návrh opatrení,
 • vypracovanie dokumentov podľa zákona o vodách a súvisiacej vykonávacej vyhlášky,
 • havarijný plán pre manipuláciu so škodlivými látkami,
 • kanalizačný poriadok,
 • zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany vôd (zabezpečenie schvaľovacieho procesu pre havarijný plán),
 • projektová a poradenská činnosť v oblasti finančnej podpory z fondov SR a EÚ.

Oblasť čistenia ORL

 • čistenie odlučovačov ropných látok - ORL,
 • čistenie lapačov tukov - OTL,
 • čistenie kanalizačných systémov.

Oblasť ochrany pred povodňami

Vypracovanie dokumentácie (prípadne aktualizácia existujúcej dokumentácie):

1) povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby
(vypracovaný podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.)
2) povodňový plán zabezpečovacích prác pre trvalú prevádzku
(vypracovaný podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.)
3) povodňový plán záchranných prác
(vypracovaný podľa prílohy č. 3 a 4 vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.)

Oblasť ovzdušia

 • environmentálny audit v oblasti ochrany ovzdušia, preskúmanie zhody s právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • vypracovanie dokumentov podľa zákona o ovzduší a súvisiacich vykonávacích vyhlášok,
 • ročné hlásenie o emisiách a poplatkoch,
 • súbor technicko-bezpečnostných parametrov zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany ovzdušia.

Oblasť posudzovania strategických dokumentov (SEA)

 • spracovanie oznámenia o strategickom dokumente,
 • vypracovanie správy o hodnotení pre strategický dokument,
 • účasť na verejnom prerokovaní,
 • zabezpečenie komunikácie s orgánmi štátnej správy.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) poskytujeme tieto služby:

 • spracovanie zámeru navrhovanej činnosti,
 • vypracovanie správy o hodnotení,
 • spracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
 • účasť na verejnom prerokovaní,
 • odborné konzultácie s orgánmi štátnej správy,
 • spracovanie odborného posudku.

Zabezpečenie Interných auditov spoločností podľa ISO 14 001

Zabezpečenie poistenia podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd

 • zabezpečenie legislatívnej požiadavky podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Financovanie projektov

 • poradenstvo o možnostiach a podmienkach čerpania finančnej pomoci z fondov EÚ a Environmentálneho fondu,
 • komplexné poradenstvo pred realizáciou, počas prípravy a realizácie projektu,
 • analýza potrieb klienta v súvislosti s investičným zámerom financovaným z finančných zdrojov EÚ ako aj národných zdrojov,
 • spracovanie analýzy možností čerpania financií z fondov EÚ a Environmentálneho fondu,
 • posúdenie možností získania finančných prostriedkov vo vzťahu k zamýšľanému projektovému zámeru – poradenstvo a spracovanie projektovej dokumentácie pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a Environmentálneho fondu,
 • komplexné spracovanie projektovej dokumentácie,
 • kKontrola podkladov a projektovej dokumentácie – poradenský servis súvisiaci s manažmentom a realizáciou projektu.

Konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia

Vo sfére životného prostredia poskytujeme konzultačné služby a na ich základe navrhujeme optimálne riešenia, ktoré odrážajú potreby klienta, požiadavky dotknutých a schvaľujúcich orgánov.

Poskytujeme poradenstvo pri výbere lokality pre investičnú činnosť, upozorňujeme na riziká a limity.

Komplexný outsourcing služieb v oblasti životného prostredia

V prípadoch kedy je pre spoločnosť neefektívne zamestnávať osobu zodpovednú za vedenie agendy životného prostredia, je najlepším riešením tzv. outsourcing v oblasti životného prostredia. Zabezpečíme vo vašej firme pravidelný dohľad nad plnením environmentálnej legislatívy. Naša služba zahŕňa najmä spracovanie potrebnej dokumentácie a vybavenie potrebných rozhodnutí, spracovanie evidencie a hlásení a ich predkladanie na dotknuté orgány. Taktiež vás zastúpime pri konaniach a kontrolách s príslušnými dotknutými orgánmi.