Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Naša politika v oblasti životného prostredia

Našim hlavným cieľom je vytvorenie čistejšieho, krajšieho a zdravšieho prostredia, v ktorom žijeme, pretože každý má právo na primerané zabezpečenie potrieb a bezpečné a zdravé životné prostredie. Aktívne sa podieľame na ochrane životného prostredia. Zabezpečujeme dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z platnej environmentálnej legislatívy pre našich klientov. Zároveň pravidelne určujeme a prehodnocujeme dlhodobé a krátkodobé ciele spoločnosti v zmysle požiadaviek trhu. Uprednostňujeme koncepciu smerovania k nulovému odpadu. Našim klientom ukazujeme cestu, ako uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva, ktorá je definovaná v článku 4 rámcovej smernice o odpade.

Hierarchia odpadového hospodárstva:

  • Predchádzanie vzniku
  • Príprava na opätovné použitie
  • Recyklácia
  • Iné zhodnocovanie
  • Zneškodňovanie