Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Poradenstvo pre podnikateľov

Podnikatelia, pomôžeme vám:

 • so spracovaním dokumentov a dokumentácie k vydaniu povolení podľa zákona o odpadoch,
 • s CPO – cezhraničnou prepravou odpadov v rámci Európskeho spoločenstva, ale aj mimo neho,
 • so službami bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí podľa dohody ADR,
 • s vypracovaním havarijných plánov a prevádzkových poriadkov podľa zákona o vodách,
 • vyčistením ORL(odlučovačov ropných látok),
 • s vypracovaním povodňových plánov podľa zákona o povodniach,
 • so spracovaním dokumentácie podľa zákona o ochrane ovzdušia,
 • so spracovaním dokumentov na zisťovacie konanie alebo povinné hodnotenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA,
 • so zavedením manažérskych systémov a následných auditov,
 • so zabezpečením poistenia podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd,
 • s vypracovaním žiadosti pre čerpanie prostriedkov z podporných finančných mechanizmov – štrukturálne fondy EÚ.

Zároveň vám ponúkame:

 • konzultačnú a poradenskú činnosť
 • komplexný outsourcing služieb v oblasti životného prostredia

V prípade potreby môžete využiť aj našu ponuku služieb pre samosprávy a starostov.