Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Prečo triediť odpad a kompostovať?

Triedenie odpadu a kompostovanie má význam a zmysel.

Možno si myslíte, že triedenie odpadov (papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, textil, baterky, elektro-odpad, nábytok) a kompostovanie biologických odpadov (napr. tráva, zelený odpad z kuchyne...) nemá pre Vás žiadne výhody, ale to sa veľmi mýlite. Triedenie a kompostovanie má environmentálne, ekonomické a aj sociálne výhody.

Výhody separovania odpadu a kompostovanie:

Triedením druhotných surovín ich vraciame späť do výrobného procesu a preto sa následne ťaží a získava menej prvotných surovín. Tým menej ničíme nové územia kvôli ťažbe surovín.

Triedenie prináša významné úspory prírodných zdrojov a znižuje znečisťovanie životného prostredia.

Spracovaním vytriedených druhotných surovín sa spotrebúva menšie množstvo energie.

Domácim kompostovaním získavame kvalitné a ekologické hnojivo, čím

neznečisťujeme pôdu chemickými hnojivami.

Keď budete triediť a kompostovať odpad, tak sa bude ukladať na skládkach menšie množstvo odpadov - to znamená ušetrenie finančných prostriedkov, pretože za odpad ktorý skončí na skládke sa platia nemalé finančné prostriedky.

Čím viac budeme triediť a kompostovať, tým viac obec ušetrí.

Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napr. ľudia pracujúci na zbernom dvore, na

dotrieďovacích linkách odpadov, v kompostárňach...).