Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Ten, kto hovorí, že to nie je možné urobiť,
nech nezdržuje tých, čo to už robia.

Exkurzia - spracovanie odpadu - združenie obcí

Dňa 13.5.2015 sme sa zúčastnili na odbornej exkurzie, kde nám ukázali ako obce spoločne vedie spolupracovať a nakladať s odpadom.

Združenie 65 obcí nám ukázali,ako ekonomicky a efektívne vie združenie fungovať. Ukázali nám lis, triedenie, zvozovú techniku ale aj kompostáreň. Majú zavedený aj čítací systém na nádobách a systém sa javí ako veľmi adresný a otvára nové možnosti v našej krajine - ako nakladať s odpadom.